Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ehdottavat tekemänsä valmistelun perusteella yhtiökokoukselle hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista.

Yhtiön hallitus päättää HR- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella toimitusjohtajan palkoista, palkkioista, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä sekä johdon osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä.

HR- ja palkitsemisvaliokunta päättää hallituksen valtuuttamana johtoryhmän jäsenten nimityksistä ja heidän palkoistaan, palkkioistaan sekä mahdollisesta lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän mahdollisen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio hallituksen ja valiokuntien jäsenyydestä sekä toteutuneet matkakulut. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei makseta.

Vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: Puheenjohtajan palkkio 3 400,00 euroa/kk, hallituksen jäsenen palkkio 1 700,00 euroa/kk sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1 600,00 euroa/v.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän peruspalkan ja verotettavat luontoisedut. Artti Aurasmaan peruspalkka vuonna 2021 on 19 980,00 euroa ja luontoisedut 20,00 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtajan on mukana Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä, joka on kuvattu sivun dokumentin kohdassa Osakepalkkiojärjestelmät.

Muu Martelan johtoryhmä
Johtoryhmän jäsenille maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Johtoryhmän jäsenet ovat myös mukana Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä, joka on kuvattu kohdassa Osakepalkkiojärjestelmät.

Johtoryhmän jäsenien kiinteä rahapalkka oli yhteensä 634 920 euroa vuonna 2020. Verotettavat luontoisedut johtoryhmän osalta vuonna 2020 olivat yhteensä 11 146 euroa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja luontoisetuja). Johtoryhmän jäsenille ei maksettu kannustinpalkkioita vuonna 2020, sillä kannustinjärjestelmien ansaintakriteerit eivät täyttyneet.

Osakepalkkiojärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2019-2020

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2019-2020 kuuluivat konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019-2020 perustuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Ansaintajaksolta 2019-2020 maksettavat palkkiot olisivat koostuneet yhteensä enintään noin 100 000 Martela Oyj:n A-sarjan osakkeesta sekä rahana maksettavan osuudesta, jonka tarkoitus on kattaa osakepalkkioihin liittyvät verot ja veronluonteiset erät.

Ansaintajakson kriteerit eivät täyttyneet, eikä osakkeita näin ollen allokoitu johtoryhmän jäsenille.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021-2023
Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2021-2023 kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmä ja valitut avainhenkilöt. Järjestelmän ansaintakriteerit määritellään vuosittain. Vuodelle 2021 ansaintakriteeri on yhtiön liiketulos. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on 611 400 osaketta.

Uuteen järjestelmään osallistuminen edellyttää, että osallistuja hankki yhtiön A-osakkeita enintään hallituksen päättämän määrän. Järjestelmän toteuttamiseksi hallitus päätti järjestelmän kohderyhmälle suunnatusta maksullisesta osakeannista. Uusien osakkeiden merkintähinta oli 2,73 euroa/osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.2.-28.2.2021.

Osakeannissa tarjottiin suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2021-2023 osallistujien merkittäväksi yhteensä enintään 359 000 yhtiön uutta A-osaketta, joista merkittiin 305 700 kappaletta.

Osana suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän toteutusta hallitus on päättänyt myöntää ohjelmaan osallistuville henkilöille yhteismäärältään enintään 686 000 euron suuruiset korolliset lainat yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 70 prosenttia osallistujan osakesijoituksesta.

Toimitusjohtajalle suunnattu osakeanti
Suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2021-2023 kohderyhmälle suunnatun maksullisen osakeannin yhteydessä yhtiön toimitusjohtajan merkittäväksi tarjottiin suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä erillään enintään 73 260 uutta A-osaketta, joista toimitusjohtaja merkitsi yhteensä 46 740 osaketta. Merkintähinta oli 2,73 euroa/osake.


Palkka- ja palkkioselvitys 31.12.2020

Palkitsemisraportti 2020
Martela Oyj:n palkitsemispolitiikka 2020-2023